ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. ก.ย. 61